REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu HistoriaPojazdu.com

 1. Postanowienia wstępne:
  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oferowanych w serwisie HistoriaPojazdu.com przez firmę CarPhotoSession Łukasz Kajdan.
  2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu HistoriaPojazdu.com jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
  3. Usługi w ramach serwisu HistoriaPojazdu.com świadczone są przez firmę CarPhotoSession Łukasz Kajdan z siedzibą we Wrześni, ul. Warszawska 33 – dalej zwanym Usługodawcą.
  4. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z serwisu HistoriaPojazdu.com
 2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu:
  1. Serwis HistoriaPojazdu.com oferuje odpłatną usługę przygotowania raportu historii pojazdu, którego sprawdzeniem zainteresowany jest Użytkownik serwisu.
  2. Koszt raportu zależny jest od rodzaju wybranego raportu w formularzu zamówień. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i zawierają 23% podatku VAT.
  3. Przygotowanie raportu odbywa się na podstawie informacji udzielonych przez Użytkownika w formularzu zamówieniowym.
  4. Przygotowanie raportu trwa zwykle do 24 godzin w dniach roboczych od momentu zaksięgowania się środków pieniężnych za usługę na koncie bankowym Usługodawcy. Za dni robocze uważa się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych.
  5. Gotowy raport dostarczany jest wyłącznie drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówieniowym adres poczty elektronicznej.
 3. Informacje dodatkowe dotyczące raportu:
  1. Raport ma jedynie charakter informacyjny.
  2. Raport nie może być jedyną podstawą decyzji o zakupie, bądź rezygnacji z zakupu sprawdzanego pojazdu.
  3. Informacje zawarte w raporcie pochodzą z wielu ze źródeł zewnętrznych i po mimo wszelkich starań Usługodawcy zebrane dane mogą zawierać błędy oraz niepełną informację o pojeździe.
  4. Usługodawca ogranicza się jedynie do udostępnienia informacji w raporcie Użytkownikowi za pośrednictwem serwisu HistoriaPojazdu.com - nie weryfikuje poprawności i prawdziwości informacji o pojazdach.
  5. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu pomyślnej realizacji zamówionej usługi. Jednakże, jeśli pomimo tych starań usługa nie dojdzie do skutku, Użytkownik otrzyma całkowity zwrot wpłaconej kwoty.
 4. Dane osobowe:
  1. Składając zamówienie w serwisie HistoriaPojazdu.com przez formularz zamówieniowy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
  2. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu realizacji złożonego zamówienia
  3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 5. Zwroty i reklamacje:
  1. Użytkownik może anulować zamówienie do momentu zaksięgowania się środków pieniężnych na koncie bankowym Usługodawcy. Po tym terminie usługa jest w realizacji i nie można jej anulować.
  2. Reklamacje należy składać w formularzu kontaktowym w zakładce Kontakt na stronie serwisu HistoriaPojazdu.com
  3. Reklamacja musi zawierać: datę zakupu usługi, datę płatności za usługę numer podwozia (VIN) pojazdu którego dotyczy reklamacja oraz opis wad usługi.
  4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
  5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu kontaktowym podczas składania reklamacji.
  6. Wszelkie roszczenia Użytkownika nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć wartości płatności za zamówioną usługę.
 6. Postanowienia końcowe:
  1. Regulamin dostępny jest w serwisie HistoriaPojazdu.com, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
  2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę  w ramach serwisu HistoriaPojazdu.com będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2019